vip CLUB
Tiền thưởng VIP 0.00
Mừng sinh nhật 0.00
Thưởng ngày lễ 0.00
Tiền thưởng hàng tuần

Yêu cầu cược hợp lệ
0.00

0.00
Tiền thưởng hàng tháng

Yêu cầu cược hợp lệ
0.00

0.00
Giới hạn rút tiền miễn phí mỗi ngày Không giới hạn
Hạn mức rút tiền hàng ngày 500,000.00
Rút tiền nhanh
Dịch vụ khách hàng VIP
Điều kiện duy trì cấp độ Thăng Cấp
Cược hiệu lực 0
Tổng số lần nạp tiền 0lần
Tổng số tiền nạp 0
Tiền thưởng VIP 28.00
Mừng sinh nhật 0.00
Thưởng ngày lễ 0.00
Tiền thưởng hàng tuần

Yêu cầu cược hợp lệ
0.00

0.00
Tiền thưởng hàng tháng

Yêu cầu cược hợp lệ
0.00

0.00
Giới hạn rút tiền miễn phí mỗi ngày Không giới hạn
Hạn mức rút tiền hàng ngày Không giới hạn
Rút tiền nhanh
Dịch vụ khách hàng VIP
Điều kiện duy trì cấp độ Thăng Cấp
Cược hiệu lực 24000
Tổng số lần nạp tiền 1lần
Tổng số tiền nạp 3000
Tiền thưởng VIP 68.00
Mừng sinh nhật 48.00
Thưởng ngày lễ 0.00
Tiền thưởng hàng tuần

Yêu cầu cược hợp lệ
0.00

0.00
Tiền thưởng hàng tháng

Yêu cầu cược hợp lệ
28.00

40,000.00
Giới hạn rút tiền miễn phí mỗi ngày Không giới hạn
Hạn mức rút tiền hàng ngày Không giới hạn
Rút tiền nhanh
Dịch vụ khách hàng VIP
Điều kiện duy trì cấp độ Thăng Cấp
Cược hiệu lực 40000 64000
Tổng số lần nạp tiền 1 1lần
Tổng số tiền nạp 1 8000
Tiền thưởng VIP 108.00
Mừng sinh nhật 98.00
Thưởng ngày lễ 0.00
Tiền thưởng hàng tuần

Yêu cầu cược hợp lệ
0.00

0.00
Tiền thưởng hàng tháng

Yêu cầu cược hợp lệ
38.00

125,000.00
Giới hạn rút tiền miễn phí mỗi ngày Không giới hạn
Hạn mức rút tiền hàng ngày Không giới hạn
Rút tiền nhanh
Dịch vụ khách hàng VIP
Điều kiện duy trì cấp độ Thăng Cấp
Cược hiệu lực 125000 200000
Tổng số lần nạp tiền 1 1lần
Tổng số tiền nạp 1 25000
Tiền thưởng VIP 188.00
Mừng sinh nhật 128.00
Thưởng ngày lễ 0.00
Tiền thưởng hàng tuần

Yêu cầu cược hợp lệ
0.00

0.00
Tiền thưởng hàng tháng

Yêu cầu cược hợp lệ
68.00

250,000.00
Giới hạn rút tiền miễn phí mỗi ngày Không giới hạn
Hạn mức rút tiền hàng ngày Không giới hạn
Rút tiền nhanh
Dịch vụ khách hàng VIP
Điều kiện duy trì cấp độ Thăng Cấp
Cược hiệu lực 250000 400000
Tổng số lần nạp tiền 1 1lần
Tổng số tiền nạp 1 50000
Tiền thưởng VIP 368.00
Mừng sinh nhật 388.00
Thưởng ngày lễ 0.00
Tiền thưởng hàng tuần

Yêu cầu cược hợp lệ
0.00

0.00
Tiền thưởng hàng tháng

Yêu cầu cược hợp lệ
118.00

1,500,000.00
Giới hạn rút tiền miễn phí mỗi ngày Không giới hạn
Hạn mức rút tiền hàng ngày Không giới hạn
Rút tiền nhanh
Dịch vụ khách hàng VIP
Điều kiện duy trì cấp độ Thăng Cấp
Cược hiệu lực 1500000 2400000
Tổng số lần nạp tiền 1 1lần
Tổng số tiền nạp 1 300000
Tiền thưởng VIP 568.00
Mừng sinh nhật 588.00
Thưởng ngày lễ 0.00
Tiền thưởng hàng tuần

Yêu cầu cược hợp lệ
0.00

0.00
Tiền thưởng hàng tháng

Yêu cầu cược hợp lệ
168.00

5,000,000.00
Giới hạn rút tiền miễn phí mỗi ngày Không giới hạn
Hạn mức rút tiền hàng ngày Không giới hạn
Rút tiền nhanh
Dịch vụ khách hàng VIP
Điều kiện duy trì cấp độ Thăng Cấp
Cược hiệu lực 5000000 8000000
Tổng số lần nạp tiền 1 1lần
Tổng số tiền nạp 1 1000000
Tiền thưởng VIP 868.00
Mừng sinh nhật 888.00
Thưởng ngày lễ 0.00
Tiền thưởng hàng tuần

Yêu cầu cược hợp lệ
0.00

0.00
Tiền thưởng hàng tháng

Yêu cầu cược hợp lệ
228.00

12,500,000.00
Giới hạn rút tiền miễn phí mỗi ngày Không giới hạn
Hạn mức rút tiền hàng ngày Không giới hạn
Rút tiền nhanh
Dịch vụ khách hàng VIP
Điều kiện duy trì cấp độ Thăng Cấp
Cược hiệu lực 12500000 20000000
Tổng số lần nạp tiền 1 1lần
Tổng số tiền nạp 1 2500000
Tiền thưởng VIP 1,268.00
Mừng sinh nhật 1,188.00
Thưởng ngày lễ 0.00
Tiền thưởng hàng tuần

Yêu cầu cược hợp lệ
0.00

0.00
Tiền thưởng hàng tháng

Yêu cầu cược hợp lệ
268.00

35,000,000.00
Giới hạn rút tiền miễn phí mỗi ngày Không giới hạn
Hạn mức rút tiền hàng ngày Không giới hạn
Rút tiền nhanh
Dịch vụ khách hàng VIP
Điều kiện duy trì cấp độ Thăng Cấp
Cược hiệu lực 35000000 56000000
Tổng số lần nạp tiền 1 1lần
Tổng số tiền nạp 1 7000000
Tiền thưởng VIP 1,588.00
Mừng sinh nhật 1,588.00
Thưởng ngày lễ 0.00
Tiền thưởng hàng tuần

Yêu cầu cược hợp lệ
0.00

0.00
Tiền thưởng hàng tháng

Yêu cầu cược hợp lệ
588.00

50,000,000.00
Giới hạn rút tiền miễn phí mỗi ngày Không giới hạn
Hạn mức rút tiền hàng ngày Không giới hạn
Rút tiền nhanh
Dịch vụ khách hàng VIP
Điều kiện duy trì cấp độ Thăng Cấp
Cược hiệu lực 50000000 80000000
Tổng số lần nạp tiền 1 1lần
Tổng số tiền nạp 1 10000000
Tiền thưởng VIP 2,888.00
Mừng sinh nhật 1,888.00
Thưởng ngày lễ 0.00
Tiền thưởng hàng tuần

Yêu cầu cược hợp lệ
0.00

0.00
Tiền thưởng hàng tháng

Yêu cầu cược hợp lệ
888.00

150,000,000.00
Giới hạn rút tiền miễn phí mỗi ngày Không giới hạn
Hạn mức rút tiền hàng ngày Không giới hạn
Rút tiền nhanh
Dịch vụ khách hàng VIP
Điều kiện duy trì cấp độ Thăng Cấp
Cược hiệu lực 150000000 240000000
Tổng số lần nạp tiền 1 1lần
Tổng số tiền nạp 1 30000000